Sếp nói quá nhiều bị nhân viên dùng băng dính bịt miệng